مصرف بهینه کود

بهبود مستمر افزایش عملکرد محصولات کشاورزی به دلیل هزینه های گزاف،افزایش سطح زیر کشت محصولات به کندی صورت میگیرد و در حال حاضر اکثر زمینهای مناسب در صورت تامین آب،زیر کشت هستند. بنابراین جهت تامین غذای جمعیت رو به رشد نیاز به افزایش تولید محصولات در واحدهای سطح زمین و آب مصرفی می باشد، یکی […]

کودآبیاری و محلول پاشی؛ راه های نوین کوددهی

کودآبیاری (Fertigration) ترکیب استفاده از آب و موادغذایی برای گیاه است. بسیاری از محصولات کشاورزی را می توان این چنین مدیریت کرد. ما طیف وسیعی از کودهای مایع برای کودآبیاری داریم که می توانند در سیستم های مختلف آبیاری قطره ای و بارانی استفاده شوند. محصولات کودآبیاری ما شامل نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم با […]