آلباترس

کود کامل NPK محلول در آب برای تمام نیازهای تغذیه ای گیاه

آلباترس در ابتدا برای سرک در گیاهانی که حجم ریشه کوچکی دارند ساخته شد. اما وجود اوره با کیفیت بالا در تمامی فرمول های آلباترس، این کود را برای محلولپاشی بسیار مناسب نموده است. جذب مستقیم مواد غذایی از طریق برگ، پاسخ سریعتر گیاه را در پی دارد.