یاراترا

“Tera” از کلمه ای در زبان اسکاندیناوی باستان به معنی تغذیه کردن گرفته شده است.

یاراترا گروه کاملی از کودهای کاملاً حل شدنی برای کود آبیاری است.

یاراترا شامل NPK، کلات ها، کودهای مایع و محرک های زیست محیطی است. وقتی این کودها در یک سیستم آبیاری کارآمد استفاده شوند، می توان هم آب و هم عناصر مورد نیاز را برای حداکثر کردن میزان و کیفیت برداشت مدیریت کرد.