یارامیلا

“Mila” از کلمه ی موفقیت در زبان اسکاندیناوی باستان ریشه گرفته است.

کود پیچیده ی یارامیلا ترکیب کاملی از مهم ترین عناصر مورد نیاز گیاه (نیتروژن، فسفر، و پتاسیم) برای حداکثر کردن میزان و کیفیت محصول است.

ساختار دقیق این NPK یکی از مؤثرترین منابع N و P و K موجود است. هر ذره ی پارمیلا شامل مقدار مشخصی از NPK است. بنابر این در هنگام مصرف کشاورز می تواند مطمئن باشد که میزان دقیقی از این عناصر اصلی را برای گیاه تأمین می کند.

علاوه بر این، کشاورزان می توانند از کودهای یارامیلایی استفاده کنند که سایر عناصر ثانویه و ریزمغذی های مورد نیاز گیاه را نیز تأمین کند. از منیزیم و گوگرد گرفته تا منگنز و روی.

کودهای یارامیلا تأمین متناسب عناصر را در طول فصل رشد و در نتیجه افزایش برداشت و کیفیت را به همراه خواهند آورد